Hoạt động của các học viên tại chương trình Tiếng Anh dành cho thiếu nhi (HELP Junior Camp) tại Thành phố Clark, Philippines


Hoạt động Sport festival
Hoạt động học nhảy

Chuyến đi tới Nayong Pilippino
Hoạt động hàng ngày

Hình ảnh hoạt động của HELP Junior Camp


Hoạt động của các học viên tại chương trình Tiếng Anh dành cho thiếu nhi (HELP Junior Camp) tại Thành phố Clark, Philippines


Hoạt động Sport festival
Hoạt động học nhảy

Chuyến đi tới Nayong Pilippino
Hoạt động hàng ngày

No comments:

Post a Comment